Nye vedtekter fra 3.februar 2020

Lover for Horten Hundeklubb, stiftet den 9. februar 1948

Vedtatt av årsmøtet den 14.01.1950 med senere endringer, senest av 3. februar 2020

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde                                          

Klubbens navn er Horten Hundeklubb og forkortes til HHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.                                                                                    

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Horten.

Klubbens emblem og navn skal ikke brukes uten klubbens tillatelse.

Klubben har verneting i Horten.

§1-2 Formål                                                                                 

Horten Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. Horten Hundeklubb skal informere om, og fremme godt hundehold i henhold til Norsk lov og NKK’s vedtekter, som tar hensyn til våre omgivelser.  Horten Hundeklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner                                                                        

Klubbens organer:     

-          Årsmøtet                                                                         

-          Ekstraordinært årsmøte                                                  

-          Styre                                                                                

-          Valgkomite                                                                          

§ 1-4 Tilknytning og organisering

Horten Hundeklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

Horten Hundeklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

 

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap                                                                       

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Horten Hundeklubb og NKKs virksomhet samt å følge Horten Hundeklubb og NKK’s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk, og de forplikter seg til å opptre på en slik måte at klubbenes formål og anseelse fremmes.

 

Klubbområdet er til alle medlemmenes dispensasjon, med mindre annet er opplyst eller området er utleid. Medlemmene bes ta hensyn, og lufte hundene godt før man går inn på sletten. Medlemmer som ønsker å trene har fortrinnsrett før lek med hund. Trening i klubbregi er åpent for alle klubbens medlemmer, med mindre annet er vedtatt av styret.

 

Nettvett: HHK’s medlemmer er forpliktet til å opptre på internett / facebook på en måte som ikke skader klubbens anseelse. Av den grunn skal klager / kritikk sendes på mail til styret, for styrebehandling, og ikke legges ut på internett.

 

Ønsker og innspill: styret i HHK tar ikke imot muntlige innspill. Alle innspill sendes på mail til styret, dette for å sikre at innspillene blir riktig oppfattet, og kan tas opp på styremøte.

 

§ 2-2 Opphør av medlemskap                                                   

Medlemskap i klubben opphører ved:                                        

a)      Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben.

b)      Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c)      Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d)      Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent                                                          

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.   

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.       

 

§ 2-4 Æresmedlem                                                                      

Det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente medlemmer som æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt sak eller på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn.

§ 2-5 Disiplinærreaksjoner                                                        

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet                                                           

 Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31. mars.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett                                                         

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.       

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.                        

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling                                                                                                                   

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.                

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, pr e-post eller post, publiseres på klubbens nettsider, samt bekjentgjøres ved oppslag på klubbhytta.

Med innkallelsen skal følge:                                                                                               

- Saksliste                                                                                                                            

- Årsberetning                                                                                                                     

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.                      

- Budsjett for neste år.

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.                                                                                                 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.                                                         

Årsmøtets oppgaver er å:

a)      Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b)      Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c)      Behandle årsberetning

d)      Godkjenne regnskap med revisors beretning

e)      Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

f)       Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

g)      Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år, herunder Planer for drift og aktiviteter for neste år.

h)      Velge:

-          Leder for 2 år                                                                  

-          Nestleder for 2 år

-          4 styremedlemmer for 2 år                                            

-          1 varamedlem for 1 år                                                    

-          Revisor for 1 år

-          1 vararevisor for 1 år

-          Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 1 år

-          1 vara til valgkomiteen for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.           

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet                                                             

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.      

§4-2 Vedtak og representasjon                                                

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å                                                        

-          konstituere seg selv på første styremøte etter årsmøte

-          velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

-          lede klubben mellom årsmøtene                                    

-          avholde årsmøte                                                             

-          drive klubben i samsvar med klubbens formål               

-          gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet              

-          oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer

-          søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen  

-          oppnevne ansvarlige for klubbens aktive grupper

-          oppnevne ansvarlig for vandrepokaler og innsatspremie, og oppnevne ansvarlige for de områder styret finner nødvendig (eksempelvis hytte- / områdeansvarlig, materialforvalter oa.)

-          eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

§4-4 Prokura og Signaturrett

-          Styreleder alene, eller to styremedlem i samråd, har prokura (myndighet til å opptre på vegne av klubben i alt som hører til driften) for klubben.

-          Styreleder i samråd med ett styremedlem har signaturrett.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite                                                                         

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.          

§5-2 Revisor                                                                                

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer                                                                      

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene                                                              

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.                                    

§6-3 Oppløsning                                                                         

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.           

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

 

§6-4 Flertallsdefinisjoner                                                           

Simpelt flertall

  • Flest stemmer

Alminnelig flertall

  • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
  • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

  • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
  • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

  • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
  • Blanke stemmer teller
  • Bruk er vedtektsfestet

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler           

 

Vedtekter

•          Generalforsamling 14.01.1950

•          Arrangements komitéen fører eget regnskap som fremlegges i revidert stand på generalforsamlingen.

•          Generalforsamling 16.01.1951

•          Parring med "ikke stambokført hund" er i strid med klubbens lover, hvorpå vedkommende hundeeier blir å ekskludere som medlem av klubben.

•          Hva det avlsmessig angår, henvises til klubbens lov §2 og til overenskomst med NKK

•          Generalforsamling 08.12.1952

•          Det skal settes opp en inventarfortegnelse over klubbens materiell.

•          Generalforsamling 22.02.1961

•          Medlem som etter 1. januar 1962 blir skyldig klubben penger, blir rapportert til NKK.

•          Årsmøte 2018

•          Revidert klubbens vedtekter, i henhold til dagens lovverk og aktivitetsnivå, nye lover gjeldende fra 01.04.2018

•          Revidert klubbens vedtekter, i henhold til dagens lovverk, nye lover gjeldende fra 01.04.2019

Del denne siden